počítadlo.abz.cz ">
Založiť webovú stránku alebo eShop
 

PZ - Latorica Čičarovce

06.09.2017
• dio  |  06.09.2017 19:59:08  |  IP: 88.212.---.---
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z, z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom realizácie opatrení na zabránenie šírenia afrického moru u diviačej zveri tento pokyn:
1. Ministerstvo schválilo a vo Vestníku ministerstva ročník XLIX, čiastka 10a dňa 31.05.2017 vydalo Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2017. Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO") v Českej republike a na Ukrajine v blízkosti hraníc so Slovenkou republikou boli vymedzené nárazníkové zóny (oblasti s aktívnym monitoringom AMO). Ostatné územie Slovenska je oblasťou s pasívnym monitoringom AMO. Regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS") po prerokovaní s orgánmi štátnej správy poľovníctva nariaďujú podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia AMO v populácii diviačej zveri, ktoré zašlú všetkým užívateľom poľovných revírov.

RVPS plánujú v priebehu roka vykonať kontrolu v každom poľovnom revír zaradenom do nárazníkovej zóny, zameranú na dodržiavanie veterinárnych nariadení užívateľom poľovného revíru. Nakoľko nariadené veterinárne opatrenia priamo súvisia s výkonom práva poľovníctva a povinnosťami, ktoré ukladá užívateľovi poľovného revíru zákon o poľovníctve, z dôvodu komplexného odborného posúdenia plnenia veterinárnych opatrení je nevyhnutné zo strany okresného úradu, pozemkového a lesného odboru zabezpečiť na požiadanie RVPS poskytnutie potrebnej súčinnosti pri výkone kontroly.
2. Okrem súčinnosti poskytovanej RVPS pri kontrole vykonávanej podľa bodu 1, okresný úrad, pozemkový a lesný odbor sám vykonáva štátny dozor podľa § 75 zákona o poľovníctve. V rámci realizovaného štátneho dozoru je potrebné kontrolu zamerať aj na plnenie povinnosti, vyplývajúcej užívateľovi poľovného revíru z § 26 ods. 1 písm. g) zákona o poľovníctve.

3. Z dôvodu krížovej kontroly počtu odoslaných vzoriek na vyšetrenie ulovenej a uhynutej diviačej zveri, vykonávanej príslušnou RVPS, okresné úrady, pozemkové odbory, ktoré takúto povinnosť ešte nezaviedli, zavedú povinnosť mesačne predkladať informácie o love diviačej zveri a nájdených uhynutých diviakoch (nájdených v poľovnom revíri aj na nepoľovných plochách) zo strany užívateľov poľovných revírov v zmysle § 26 ods. 1 písm. k) zákona o poľovníctve. Za uhynutého jedinca sa považuje každý jedinec usmrtený inak ako lovom (t. j. aj diviak usmrtený dopravným prostriedkom, strhnutý veľkou šelmou a pod.). Okresné úrady údaje z mesačných hlásení na požiadanie poskytnú miestne príslušnej RVPS.

4. Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory vyžiadajú od užívateľov poľovných revírov mapu poľovného revíru s vyznačenými poľovníckymi zariadeniami, ktorú je užívateľ poľovného revíru povinný viesť podľa § 26 ods. 1 písm. p) zákona o poľovníctve. Na mape musia byť vyznačené všetky zariadenia slúžiace na prikrmovanie zveri a všetky vnadiská. Okresné úrady tieto mapy využijú pri vykonávaní štátneho dozoru a na požiadanie ich poskytnú RVPS.
• dio  |  06.09.2017 19:58:38  |  IP: 88.212.---.---
5. Prvoradým opatrením na zabránenie šírenia AMO je znížiť početnosť diviačej zveri. S cieľom dosiahnuť nevyhnutné zníženie denzity diviačej zveri je zo strany okresných úradov, pozemkových a lesných odborov potrebné:

- v poľovných revíroch, v ktorých je chov a lov diviačej zveri plánovaný, vyžadovať dôsledné plnenie plánu lovu vo všetkých kategóriách. Súčasnú schválenú výšku lovu je potrebné považovať za minimálnu a podľa aktuálnej situácie v početnosti diviačej zveri v poľovnom revíri zmeniť plán chovu a lovu diviačej zveri (zvýšiť lov) podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve, a to aj bez požiadania užívateľa poľovného revíru.

- v poľovných revíroch v poľovných oblastiach s chovom malej zveri, v ktorých sa chov a lov diviačej zveri neplánuje, po prerokovaní s príslušnou RVPS rozhodnúť o znížení počtu diviačej zverí podľa § 56 ods. 2 zákona o poľovníctve a následne vyžadovať od užívateľa poľovného revíru splnenie tohto rozhodnutia.

Ing. Peter Kicko
generálny riaditeľ sekcie

Na vedomie:
1. Okresné úrady, odbory opravných prostriedkov
2. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
3. Slovenská poľovnícka komora
• dio  |  06.09.2017 19:57:25  |  IP: 88.212.---.---
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z, z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom realizácie opatrení na zabránenie šírenia afrického moru u diviačej zveri tento pokyn:
1. Ministerstvo schválilo a vo Vestníku ministerstva ročník XLIX, čiastka 10a dňa 31.05.2017 vydalo Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2017. Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO") v Českej republike a na Ukrajine v blízkosti hraníc so Slovenkou republikou boli vymedzené nárazníkové zóny (oblasti s aktívnym monitoringom AMO). Ostatné územie Slovenska je oblasťou s pasívnym monitoringom AMO. Regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS") po prerokovaní s orgánmi štátnej správy poľovníctva nariaďujú podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia AMO v populácii diviačej zveri, ktoré zašlú všetkým užívateľom poľovných revírov.

RVPS plánujú v priebehu roka vykonať kontrolu v každom poľovnom revír zaradenom do nárazníkovej zóny, zameranú na dodržiavanie veterinárnych nariadení užívateľom poľovného revíru. Nakoľko nariadené veterinárne opatrenia priamo súvisia s výkonom práva poľovníctva a povinnosťami, ktoré ukladá užívateľovi poľovného revíru zákon o poľovníctve, z dôvodu komplexného odborného posúdenia plnenia veterinárnych opatrení je nevyhnutné zo strany okresného úradu, pozemkového a lesného odboru zabezpečiť na požiadanie RVPS poskytnutie potrebnej súčinnosti pri výkone kontroly.
2. Okrem súčinnosti poskytovanej RVPS pri kontrole vykonávanej podľa bodu 1, okresný úrad, pozemkový a lesný odbor sám vykonáva štátny dozor podľa § 75 zákona o poľovníctve. V rámci realizovaného štátneho dozoru je potrebné kontrolu zamerať aj na plnenie povinnosti, vyplývajúcej užívateľovi poľovného revíru z § 26 ods. 1 písm. g) zákona o poľovníctve.

3. Z dôvodu krížovej kontroly počtu odoslaných vzoriek na vyšetrenie ulovenej a uhynutej diviačej zveri, vykonávanej príslušnou RVPS, okresné úrady, pozemkové odbory, ktoré takúto povinnosť ešte nezaviedli, zavedú povinnosť mesačne predkladať informácie o love diviačej zveri a nájdených uhynutých diviakoch (nájdených v poľovnom revíri aj na nepoľovných plochách) zo strany užívateľov poľovných revírov v zmysle § 26 ods. 1 písm. k) zákona o poľovníctve. Za uhynutého jedinca sa považuje každý jedinec usmrtený inak ako lovom (t. j. aj diviak usmrtený dopravným prostriedkom, strhnutý veľkou šelmou a pod.). Okresné úrady údaje z mesačných hlásení na požiadanie poskytnú miestne príslušnej RVPS.

4. Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory vyžiadajú od užívateľov poľovných revírov mapu poľovného revíru s vyznačenými poľovníckymi zariadeniami, ktorú je užívateľ poľovného revíru povinný viesť podľa § 26 ods. 1 písm. p) zákona o poľovníctve. Na mape musia byť vyznačené všetky zariadenia slúžiace na prikrmovanie zveri a všetky vnadiská. Okresné úrady tieto mapy využijú pri vykonávaní štátneho dozoru a na požiadanie ich poskytnú RVPS.

5. Prvoradým opatrením na zabránenie šírenia AMO je znížiť početnosť diviačej zveri. S cieľom dosiahnuť nevyhnutné zníženie denzity diviačej zveri je zo strany okresných úradov, pozemkových a lesných odborov potrebné:

- v poľovných

03.03.2017
• dio  |  03.03.2017 18:44:12  |  IP: 88.212.---.---
Usmernenie k lovu raticovej zveri v období od 1. marca 2017 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom umožnenia lovu muflónov samcov vo zverniciach a diviačat a lanštiakov v čase od 1. marca 2017 do schválenia plánov chovu a lovu radcovej zveri toto usmernenie:

Diviačiu zver v kategórii diviača a lanštiak možno v uvedenom období loviť nasledovne:
V poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom jelenej a srnčej zveri, v ktorých sa pre diviačiu zver schvaľuje plán chovu a lovu, možno loviť diviaca a lanštiaka aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2017/2018 a zaeviduje sa v evidencii lovu zveri.
V poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom jelenej a srnčej zveri, v ktorých sa pre diviačiu zver neschvaľuje plán chovu a lovu, možno loviť diviaca a lanštiaka len na základe mimoriadneho povolenia lovu vydaného okresným úradom podľa § 56 zákona o poľovníctve. Zver ulovená v tomto období sa zaeviduje v evidencii lovu zveri.
V poľovných revíroch zaradených do poľovnej oblasti s chovom malej zveri, kde nie je diviačia zver zaradená do kvalitatívnej triedy, možno podľa § 55 ods. 12 zákona o poľovníctve loviť diviaca a lanštiaka aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa zaeviduje v evidencii lovu zveri.
Muflóna samca vo zverniciach možno v uvedenom období loviť aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2017/2018 a uvedie sa v evidencii lovu zveri.

Toto usmernenie sa vydáva za účelom úpravy lovu diviačaťa, lanštiaka a muflóna samca vo zvernici v čase od začiatku poľovníckej sezóny do doby schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri, nakoľko ide o zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorú podľa § 71 ods. 1 bod 7 a bod 13 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve možno loviť celoročne.

Lov realizovaný v zmysle tohto usmernenia v uvedenom období sa nepovažuje za nesprávny spôsob lovu podľa § 65 ods. 3 písm. k) zákona o poľovníctve.

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory žiadame, aby s týmto usmernením oboznámili užívateľov poľovných revírov.V Bratislave, 28.02.2017

21.01.2017
• dio  |  21.01.2017 15:18:51  |  IP: 88.212.---.---
XI. riadny snem SPZ

Na zabezpečenie XI. riadneho snemu SPZ v Nitre dňa 10. júna 2017 o 9:00 hod. v budove Agroinštitútu, Rada Slovenského poľovníckeho zväzu vydáva tieto organizačné pokyny:

1. Všetky poľovnícke združenia SPZ uskutočnia do 26. februára 2017 výročné členské schôdze, na ktorých si v súlade so Stanovami SPZ zvolia svoje orgány na nasledujúce funkčné obdobie a v súlade s organizačnými pokynmi na zabezpečenie okresného snemu SPZ alebo regionálneho snemu SPZ (ďalej len „snem OkO/RgO SPZ“) vypracovanými príslušnou okresnou organizáciou SPZ alebo regionálnou organizáciou SPZ (ďalej len „OkO/RgO SPZ“) zvolia delegátov a ich náhradníkov na snem OkO/RgO SPZ podľa kľúča určeného radou OkO/RgO SPZ.

2. Náhradník sa zúčastní snemu OkO/RgO SPZ, ak sa zvolený delegát nemôže snemu OkO/RgO SPZ z vážnych dôvodov zúčastniť. Účasť náhradníka na sneme OkO/RgO SPZ oznámi OkO/RgO SPZ štatutárny zástupca PZ.

3. Výročné členské schôdze PZ SPZ navrhnú podľa odbornosti do funkcií v okresných orgánoch SPZ najaktívnejších členov SPZ. Výročné členské schôdze PZ SPZ môžu podľa rovnakých kritérií navrhnúť svojich členov aj priamo na funkcie v orgánoch SPZ; tieto návrhy zasielajú priamo na Ústredie SPZ do 13. marca 2017.

4. Zápisnicu z výročnej členskej schôdze PZ SPZ podpísanú predsedom PZ a dvomi overovateľmi ako i návrh delegátov na snem OkO/RgO SPZ, kandidátov do funkcií OkO/RgO SPZ a návrh zástupcu do rady OkO/RgO SPZ zašlú na OkO/RgO SPZ do 15 dní od konania VČS, najneskôr do 13. marca 2017.

22.12.2016
• dio  |  22.12.2016 12:30:40  |  IP: 217.12.---.---
BROKOVÉ KALIBRE

Kaliber brokových zbraní sa označuje súčasným označení kalibra a dĺžky nábojovej komory (napr. 12 x 70 kde 12 je kaliber a 70 dĺžka nábojovej komory v mm). Kaliber nie je väčšinou udávaný v milimetroch alebo palcoch ako sme na to zvyknutí u guľových kalibrov. Brokovnica kalibru 12 nemá teda priemer hlavní 12 mm. U týchto zbraní platí nepriama úmernosť medzi kalibrom a priemerom hlavne, teda čím je číslo označujúce kaliber brokovnice väčšie (12, 16, 20 .... ), tým je priemer hlavne menší. Čo teda znamená kaliber brokovej zbrane?
Pôvod označovania brokových kalibrov je v Anglicku a udáva počet gulí rovnakého priemeru odliatych z jednej anglickej libry olova (453,59 g). Kaliber 12 teda znamená že sa z libry olova odleje 12 rovnakých gulí. Priemer hlavne kalibru 12 je potom totožný s priemerom týchto gulí, čiže približne 18,4 mm (niektorí autori udávajú, že priemer hlavne je taký, aby ňou gulička voľne prepadla, rozdiel priemeru hlavní od jednotlivých výrobcov sa pohybuje v desatinách milimetra).
Tu je teda dôvod uvádzanej nepriamej úmery. Ak z libry olova odlejeme 12 gulí rovnakého priemeru, budú mať samozrejme väčší priemer ako keď z takého istého množstva olova odlejeme 16, 20 alebo 28 gulí. Priemer hlavne kalibru 20 je zhruba 14 mm. U kalibrov menších ako 32 sa označuje priemer vývrtu v tisícinách palca. Napríklad brokový kaliber 36 sa označuje .410, čo v prepočte na milimetre znamená 0,410 x 25,4 mm, teda priemer vývrtu hlavne je 10,414 mm.
Dĺžka nábojovej komory u súčasných zbraní je najčastejšie 70 mm aj keď čoraz častejšie sa vyskytuje dĺžka 76 mm, označovaná ako MAGNUM. U starších zbraní sa môžeme stretnúť s komorou dĺžky 65 mm. Použitie streliva MAGNUM v kratších nábojových komorách môže viesť k znehodnoteniu zbrane a v horšom prípade aj k poraneniu alebo dokonca usmrteniu strelca.
Je preto dôležité poznať dĺžku nábojovej komory a prispôsobiť jej používané strelivo.

21.12.2016
• dio  |  21.12.2016 08:23:55  |  IP: 217.12.---.---
Príloha č. 1 k Stanovám SPK

Etický kódex poľovníka

Článok 1

Poľovník pozná, ovláda, ctí a dodržiava právne predpisy upravujúce poľovníctvo v Slovenskej republike a v Európskej únii.

Článok 2

Poľovník si ctí, v praxi dodržiava a rozširuje všetky zvyky a tradície súvisiace s poľovníctvom a lovom.

Článok 3

Poľovník sa trvale vzdeláva a poznávanie prírody chápe ako svoju vnútornú potrebu.

Článok 4

Poľovník dbá na práva a oprávnené záujmy ostatných poľovníkov a na práva a oprávnené záujmy celej spoločnosti.

Článok 5

Poľovník dbá o mravnú čistotu poľovníckej komory a správa sa tak, aby mohol byť vzorom pre celú spoločnosť.

Článok 6

Poľovník chápe zver ako neoddeliteľnú súčasť prírody a nenahraditeľný, trvalo udržateľný zdroj prírody.

Článok 7

Poľovník preukazuje zveri úctu, ktorú si zaslúži, stará sa o ňu, chráni ju a ctí zodpovednosť za starostlivosť o ňu.

Článok 8

Poľovník chápe účasť na love ako česť, ktorej sa mu dostalo od prírody a podľa toho sa na love správa.

Článok 9

Poľovníkovi neslúži zver len ako terč a pri love ho nemotivujú iba ekonomické aspekty alebo zdroj streleckej zábavy.

Článok 10

Poľovník pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými členmi komory, domácimi a zahraničnými poľovníckymi spoločnosťami.
• dio  |  21.12.2016 08:18:47  |  IP: 217.12.---.---
Príloha č. 2 k Stanovám SPK

Poľovnícky poriadok

Článok 1

Povinnosťou každého poľovníka je dodržiavať tradičné poľovnícke zvyky a obyčaje, zoznámiť s nimi začínajúcich poľovníkov a dbať, aby si ich osvojili.

Článok 2

Ak poľovnícky hosť dostane pozvanie na poľovačku, ktorej sa nemôže zúčastniť, má sa včas ospravedlniť, aby užívateľa poľovného revíru nedržal zbytočne v neistote a nenarušoval organizovanie poľovačky. Poslať za seba inú osobu môže iba vtedy, ak je to v pozvánke výslovne uvedené. Bez výslovného súhlasu užívateľa poľovného revíru priviesť so sebou na poľovačku svojho poľovného psa, ďalšieho poľovníka alebo honca je nepoľovnícke a neprípustné. Po príchode na miesto zrazu na spoločnú poľovačku poľovnícky hosť oznámi svoj príchod poľovníckemu hospodárovi alebo vedúcemu poľovačky.

Článok 3

Každá spoločná poľovačka začína slávnostným nástupom všetkých účastníkov, pričom vedúci poľovačky oznámi, na akú zver sa bude poľovať, koľko pohonov sa uskutoční, miesta sústredenia po jednotlivých pohonoch, kde sa uskutoční slávnostný výrad zveri, upozorní na bezpečnosť pri streľbe a aké signály sa budú používať počas poľovačky.

Článok 4

Pri poľovníckych akciách treba používať slovenské poľovnícke názvoslovie. Pri poľovačkách a iných poľovníckych akciách treba používať poľovnícke signály, fanfáry a slovenské poľovnícke názvoslovie. Poľovníckym pozdravom je „lovu zdar“, odpoveď „zdar“.

Článok 5

Po začatí spoločnej poľovačky účastníci poľovačky vypnú mobilné telefóny alebo ich prepnú na tichý režim, aby nevyrušovali zver a ostatných účastníkov.

Článok 6

Poľovník môže zver loviť, ak ju bezpečne rozoznal. Na spoločnej poľovačke je nepoľovnícke strieľať na nízko letiacu pernatú zver, na hradujúce bažanty, na zajaca na ležisku, pred blížiacou malou zverou sa skrývať alebo pri streľbe si kľaknúť. Za nepoľovnícke sa považuje streľba na zver, pri ktorej sú v smere streľby prekážky, ktoré môžu zmeniť smer strely, streľba „na ostro“ zo zadu a keď je zver na horizonte.

Článok 7

Pri spoločnej poľovačke sa poľovník správa nesebecky a ohľaduplne. Je nepoľovnícke strieľať na zver, ktorá je bližšie k susedovi, alebo ktorá na neho tiahne. Pri rovnakej vzdialenosti dá poľovník vždy prednosť hosťovi, poľovníčke alebo vekovo staršiemu poľovníkovi.

Článok 8

Na spoločnej poľovačke poľovník strieľa len na primerané vzdialenosti. Strieľať na príliš veľké vzdialenosti je nepoľovnícke, a tak isto je nepoľovnícke strieľať brokovou zbraňou na príliš malú vzdialenosť, kde pri zásahu dôjde k znehodnoteniu diviny.

Článok 9

Poľovník pri spoločnej poľovačke dôsledne dodržiava stanovené rozostupy a líniu strelcov, nepredbieha, ani nezaostáva. Po obsadení streleckého stanovišťa poľovník vždy nehlučne, napríklad zdvihnutím ruky alebo klobúka, upozorní na seba svojich susedov a dá im vedieť, že je už na mieste. Na stanovišti sa správa pokojne a nehlučne, pred ukončením pohonu nikdy svoje stanovište neopustí.

Článok 10

Poľovník počas spoločnej poľovačky nekritizuje vedenie poľovačky, stavy zveri a zariadenia v poľovnom revíri. Prípadné nedostatky ohlási poľovníckemu hospodárovi alebo vedúcemu poľovačky až po ukončení poľovačky.

Článok 11

Ak zver po zásahu nezostala v „ohni” alebo ju strelec nemôže sám dohľadať, vyznačí svoje stanovište, miesto nástrelu a smer, ktorým poranená zver odbehla účelovým zálomkom.

18.12.2016
• dio  |  18.12.2016 20:01:12  |  IP: 88.212.---.---
Článok 12

Pri úspešnom ulovení raticovej zveri alebo veľkých šeliem poľovník vzdá poslednú úctu zveri zálomkom namočeným do farby ulovenej zveri, ktorý vloží do papule alebo zobáka (posledný hryz a posledný zob) a zálomkom prikryje i ranu na vstrele. Pri samčej zveri zálomok smeruje k hlave zveri - trofeji, pri samičej zveri naopak – k reprodukčným orgánom. Ak sa úspešná poľovačka vykonáva za účasti sprievodcu, vykoná tieto úkony sprievodca a zároveň odovzdá zálomok mierne namočený vo farbe spolu s blahoželaním k úspešnému lovu i úspešnému strelcovi. Strelec zálomok nosí na pravej strane klobúka do polnoci dňa, kedy zver ulovil.

Článok 13

Ak na dohľadanie postrelenej zveri musel byť použitý i poľovne upotrebiteľný pes, zálomok (časť zálomku strelca) sa odovzdáva i vodičovi tohto psa. Zálomok nesmie byť neprimerane veľký, musí zodpovedať prostrediu, kde bola zver ulovená.

Článok 14

Pri spoločnej poľovačke na diviaky zálomok odovzdáva vedúci spoločnej poľovačky pri výrade za ulovené diviaky, veľké a malé šelmy.

Článok 15

Poľovník, ktorý ulovil zver v súlade s platným povolením na lov, má nárok na trofej a poľovnícke právo (jedlé vnútornosti) z ulovenej zveri, ak to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Za trofej sa považujú pri parohatej zveri parohy a parožky, pri jelenej zveri i kelce, pri diviačej zveri kly, pri rohatej zveri (muflón, kamzík) rohy a rožky, pri veľkých šelmách (medveď, vlk, rys a šakal), mačke, jazvecovi, líške, psíkovi medviedikovitom a medvedíkovi čistotnom koža a lebka, pri vtákoch je trofejou cely vták. Pri ostatnej zveri o vlastníctve ulovenej zveri rozhoduje užívateľ poľovného revíru.

Článok 16

Ak na jeden kus zveri strieľalo viac poľovníkov, platí pravidlo: „prvá guľa a posledný brok”. Toto platí len v prípade, že pri zásahoch guľou bol tento zásah smrteľný, čo znamená, že by zver v krátkom čase zhasla aj bez dostrelenia alebo pri zásahu hromadnou strelou bola malá zver bola smrteľne zasiahnutá. Strieľať zbytočne na smrteľne zasiahnutú raticovú zver alebo malú zver je nepoľovnícke.

Článok 17

Povinnosťou poľovníka je postrelenú zver v čo najkratšom čase humánnym spôsobom usmrtiť, aby zbytočne netrpela. Raticová zver a veľké šelmy sa dostreľujú strelou na krk alebo zárazom medzi lebkou a prvým stavcom chrbtice nožom, zajačiu zver usmrcujeme úderom za uši, pernatú zver zárazom za temeno hlavy nožom, malé šelmy úderom palice na väzy.

Článok 18

S ulovenou zverou poľovník vždy zaobchádza s úctou, úlovok nikdy neprekračuje a nestrká doň nohou. Vedúci poľovačky dbá na to, aby túto zásadu neporušoval ani personál na poľovačke.

Článok 19

Po každom ukončenom pohone spoločnej poľovačky na malú zver sa na miestach sústredenia vykoná zoradenie a ošetrenie ulovenej zveri.

Článok 20

Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný založiť pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri. Vedúci poľovačky označuje diviačiu zver a veľké šelmy ulovené na spoločnej poľovačke po vyvrhnutí na mieste výradu.

Článok 21

Každá spoločná poľovačka, sa ukončuje výradom všetkej ulovenej zveri. Ošetrená zver sa ukladá na výradisko do vyrovnaných radov ohraničených vetvičkami drevín, ktoré sa v danej lokalite vyskytujú. Každý desiaty kus ulovenej zveri na výrade sa hlavou povytiahne z radu. Zver sa kladie vždy na pravý bok, u šeliem sa chvost upraví do polohy kolmo na telo. Do čela výradiska sa poukladajú kusy srstnatej zveri, za nimi úlovky pernatej zveri. Malé šelmy sa ukladajú za ostatnou zverou. Výnimku tvorí uloženie veľkých srstnatých šeliem (medveď, vlk, rys a šakal), ktoré sa ukladajú vždy do čela výradiska. Na výra
• dio  |  18.12.2016 19:54:10  |  IP: 88.212.---.---
Príloha č. 2
k Stanovám SPK
Poľovnícky poriadok
Článok 1
Povinnosťou každého poľovníka je dodržiavať tradičné poľovnícke zvyky a obyčaje, zoznámiť s nimi začínajúcich poľovníkov a dbať, aby si ich osvojili.
Článok 2
Ak poľovnícky hosť dostane pozvanie na poľovačku, ktorej sa nemôže zúčastniť, má sa včas ospravedlniť, aby užívateľa poľovného revíru nedržal zbytočne v neistote a nenarušoval organizovanie poľovačky. Poslať za seba inú osobu môže iba vtedy, ak je to v pozvánke výslovne uvedené. Bez výslovného súhlasu užívateľa poľovného revíru priviesť so sebou na poľovačku svojho poľovného psa, ďalšieho poľovníka alebo honca je nepoľovnícke a neprípustné. Po príchode na miesto zrazu na spoločnú poľovačku poľovnícky hosť oznámi svoj príchod poľovníckemu hospodárovi alebo vedúcemu poľovačky.
Článok 3
Každá spoločná poľovačka začína slávnostným nástupom všetkých účastníkov, pričom vedúci poľovačky oznámi, na akú zver sa bude poľovať, koľko pohonov sa uskutoční, miesta sústredenia po jednotlivých pohonoch, kde sa uskutoční slávnostný výrad zveri, upozorní na bezpečnosť pri streľbe a aké signály sa budú používať počas poľovačky.
Článok 4
Pri poľovníckych akciách treba používať slovenské poľovnícke názvoslovie. Pri poľovačkách a iných poľovníckych akciách treba používať poľovnícke signály, fanfáry a slovenské poľovnícke názvoslovie. Poľovníckym pozdravom je „lovu zdar“, odpoveď „zdar“.
Článok 5
Po začatí spoločnej poľovačky účastníci poľovačky vypnú mobilné telefóny alebo ich prepnú na tichý režim, aby nevyrušovali zver a ostatných účastníkov.
Článok 6
Poľovník môže zver loviť, ak ju bezpečne rozoznal. Na spoločnej poľovačke je nepoľovnícke strieľať na nízko letiacu pernatú zver, na hradujúce bažanty, na zajaca na ležisku, pred blížiacou malou zverou sa skrývať alebo pri streľbe si kľaknúť. Za nepoľovnícke sa považuje streľba na zver, pri ktorej sú v smere streľby prekážky, ktoré môžu zmeniť smer strely, streľba „na ostro“ zo zadu a keď je zver na horizonte.
Článok 7
Pri spoločnej poľovačke sa poľovník správa nesebecky a ohľaduplne. Je nepoľovnícke strieľať na zver, ktorá je bližšie k susedovi, alebo ktorá na neho tiahne. Pri rovnakej vzdialenosti dá poľovník vždy prednosť hosťovi, poľovníčke alebo vekovo staršiemu poľovníkovi.
Článok 8
Na spoločnej poľovačke poľovník strieľa len na primerané vzdialenosti. Strieľať na príliš veľké vzdialenosti je nepoľovnícke, a tak isto je nepoľovnícke strieľať brokovou zbraňou na príliš malú vzdialenosť, kde pri zásahu dôjde k znehodnoteniu diviny.
Článok 9
Poľovník pri spoločnej poľovačke dôsledne dodržiava stanovené rozostupy a líniu strelcov, nepredbieha, ani nezaostáva. Po obsadení streleckého stanovišťa poľovník vždy nehlučne, napríklad zdvihnutím ruky alebo klobúka, upozorní na seba svojich susedov a dá im vedieť, že je už na mieste. Na stanovišti sa správa pokojne a nehlučne, pred ukončením pohonu nikdy svoje stanovište neopustí.
Článok 10
Poľovník počas spoločnej poľovačky nekritizuje vedenie poľovačky, stavy zveri a zariadenia v poľovnom revíri. Prípadné nedostatky ohlási poľovníckemu hospodárovi alebo vedúcemu poľovačky až po ukončení poľovačky.
Článok 11
Ak zver po zásahu nezostala v „ohni” alebo ju strelec nemôže sám dohľadať, vyznačí svoje stanovište, miesto nástrelu a smer, ktorým poranená zver odbehla účelovým zálomkom.
Článok 12
Pri úspešnom ulovení raticovej zveri alebo veľkých šeliem poľovník vzdá poslednú úctu zveri zálomkom namočeným do farby ulovenej zveri, ktorý vloží do papule alebo zobáka (posledný hryz a posledný zob) a zálomkom prikryje i ranu na vstrele. Pri samčej zveri zálomok smeruje k hlave zveri - trNový príspevok
nick  
text
 
 
636-4štyri  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist