počítadlo.abz.cz ">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

PZ - Latorica Čičarovce

27.09.2018
• dio  |  27.09.2018 20:02:43  |  IP: 188.120.---.---
A vadászat alapelvei


A vadászat a vadász számára egyrészt alkalom
a szigorú önfegyelem gyakorlására, másrészt
eszköz a többi élőlény megismeréséhez és
megértéséhez.
Megtanít gondolkodni, szabadságszeretetre, jó
ízlésre és tiszteletre nevel.
Elvezet a természet és a hozzá tartozó
jelenségek elmélyült megfigyeléséhez.
A vadászat megfelelő irányba tereli a vadász
személyiségének alakulását.
Olyan etikai értéket fejleszt ki benne, amely
nélkül a vadászat csupán az ösztönök gyarló
megnyilvánulása volna.

31.05.2018
• dio  |  31.05.2018 08:11:03  |  IP: 217.12.---.---
ČO JE VLASTNE AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH?
Je to vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich svíň, európskych diviakov, amerických diviakov a prasiat bradavičnatých, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre celý priemysel chovov ošípaných. Pôvodcom ochorenia je DNA vírus z čeľade Asfaviridae, ktorý je stabilný pri širokom rozsahu pH a teplôt a nachádza sa v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch (najmä v pečeni, slezine, obličkách, miazgových uzlinách a mandliach) a vo všetkých sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat, ako aj v bravčovom, diviačom mäse a jatočných produktoch. Vakcína proti tomu ochoreniu dodnes ešte nebola vyvinutá a človek nie je vnímavý voči tomuto vírusu.
Prameňom nákazy sú infikované domáce a divo žijúce sviňovité. Veľkým problémom je, že ochorenie sa môže okrem priameho kontaktu chorého zvieraťa so zdravým prenášať aj sprostredkovane (napr. infikovaným krmivom), ale taktiež aj vektormi – krv cicajúci hmyz (kliešte z rodu Ornithodorus). Vírus je schopný cirkulácie v krvi infikovaného zvieraťa (virémia) až 60 dní a v surovom bravčovom mäse si svoju infekčnosť zachová až 15 týždňov, v tepelne neopracovaných výrobkoch z bravčového mäsa až 3 – 6 mesiacov. Inkubačná doba sa pohybuje v rozmedzí 4 (akútna forma) až 15 dní. Pri subakútnej forme klinické príznaky často chýbajú alebo sú nevýrazné.
PRÍZNAKY OCHORENIA
Ochorenie sa prejavuje vysokou horúčkou, krátkym priebehom a veľmi vysokou úmrtnosťou (mortalitou) až do 100% s makroskopickými príznakmi, veľmi podobnými klasickému moru ošípaných (krvácaniny rôzneho rozsahu v podkoží, pod sliznicami, v tkanivách rôznych orgánov – obličky, srdce, pľúca, moč. mechúr,.. ). K ďalším príznakom patrí inapetencia (nechuť k žrádlu), apatia (malátnosť), cyanóza (modrasté až tmavomodré sfarbenie kože a slizníc), nekoordinované pohyby, vomitus (zvracanie), hnačka (častokrát krvavá), výtoky z očí, nosa a aborty (potrat) spôsobené vysokou horúčkou. Pri chronickej forme sú okrem poklesu hmotnosti zvieraťa pozorované nepravidelnosti v telesnej teplote, pri sekundárnej infekcií zápaly pľúc, kĺbov, osrdcovníka a zmeny na koži. Nápadné pri pitevnom obraze je v porovnaní s klasickým morom ošípaných výrazné zväčšenie a tmavé sfarbenie sleziny.
Odber vzoriek treba zabezpečiť vyškolenou osobou na prehliadku zveri po ulovení.
Odovzdáva sa:
• slezina
• krvná zrazenina (zo srdca)
• oblička
• mandle

Rozdiel medzi AMO a KMO:
KMO:
• úspešná vakcinácia
• hladina protivírusových látok na vyššej úrovni
• závisí hlavne od hustoty
• pri znížení populácie na určitú hustotu, vírus
vymizne = EXISTUJE PRAH
AMO:
• vakcinácia neexistuje
• vírus úspešne prežíva v pôde aj niekoľko mesiacov
• prežíva aj počas zimy, na jar sa objaví znovu u
jedincov náchylných na ochorenie
• prenos závislý od hustoty a frekvencie = NEEXISTUJE PRAH

25.01.2018
• Velünk élő vadászhagyományok, Videóval -  |  25.01.2018 10:34:54  |  IP: 88.212.---.---
egy kis vadasz kultura

23.11.2017
• dio  |  23.11.2017 19:06:09  |  IP: 88.212.---.---
Africký mor ošípaných
Toto závažné infekčné ochorenie ošípaných a diviakov sa nedávno objavilo už aj u našich českých susedov. Prvé výskyty tejto choroby v krajinách EÚ zaznamenali v roku 2014 v Poľsku, potom v pobaltských krajinách, v Rumunsku a na Ukrajine.
Choroba nie je prenosná na človeka, no ľudia môžu byť prenášačom tohto ochorenia. Infekcia sa šíri aj prostredníctvom krmiva, slamy, kliešťov či dopravných prostriedkov. Ochorenie je neliečiteľné a smrteľné a v prípade nakazenia ošípanej sa likviduje celý chov, čo znamená veľké ekonomické straty. Vakcinácia neexistuje. S programom monitorovania afrického moru ošípaných začalo Slovensku už v roku 2014. "Za toto obdobie máme neskutočne veľa vyšetrených diviakov, či už ulovených alebo uhynutých. Len za rok 2016 sme ich vyšetrili viac ako 11-tisíc," povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) Jozef Bíreš.
Všetky výsledky vyšetrení boli s negatívnym nálezom. Veľký pozor dáva ŠVPS SR na mäsové potraviny. V tepelne neopracovaných výrobkoch, ako je slanina, dokáže vírus prežiť šesť mesiacov, v zmrazenom mäse 1 000 dní a viac. Kontroly robí ŠVPS SR spolu s colnou správou na hraničných prechodoch vo Vyšnom Nemeckom a Čierna nad Tisou. Z Ukrajiny nepúšťajú na Slovensko žiadne živé ošípané ani bravčové mäso a kontroluje sa aj dezinfekcia kamiónov.
Rýchlosť šírenia nákazy je jeden kilometer za jeden mesiac. Mimoriadne veľké nebezpečenstvo však predstavuje migrácia infikovaných diviakov, ale napríklad aj líšok, ktoré môžu chorobu prenášať. Líšky sa pária v januári - februári, kedy prejdú aj veľké vzdialenosti a nebezpečenstvo bude preto v tomto období obzvlášť vysoké. Rovnako sú hrozbou aj havranovité a krkavcovité vtáky či jazvece.
Africký mor ošípaných sa prejavuje vysokou teplotou okolo 40 stupňov Celzia, diviaky strácajú plachosť, ošípané sú apatické a prestávajú prijímať krmivo. Objavujú sa zmeny na koži a do 12 alebo 24 hodín zviera uhynie. Existujú aj skryté formy ochorenia, pri ktorých ošípaná vyzerá zdravo, no pritom prenáša chorobu.

06.09.2017
• dio  |  06.09.2017 19:59:08  |  IP: 88.212.---.---
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z, z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom realizácie opatrení na zabránenie šírenia afrického moru u diviačej zveri tento pokyn:
1. Ministerstvo schválilo a vo Vestníku ministerstva ročník XLIX, čiastka 10a dňa 31.05.2017 vydalo Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2017. Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO") v Českej republike a na Ukrajine v blízkosti hraníc so Slovenkou republikou boli vymedzené nárazníkové zóny (oblasti s aktívnym monitoringom AMO). Ostatné územie Slovenska je oblasťou s pasívnym monitoringom AMO. Regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS") po prerokovaní s orgánmi štátnej správy poľovníctva nariaďujú podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia AMO v populácii diviačej zveri, ktoré zašlú všetkým užívateľom poľovných revírov.

RVPS plánujú v priebehu roka vykonať kontrolu v každom poľovnom revír zaradenom do nárazníkovej zóny, zameranú na dodržiavanie veterinárnych nariadení užívateľom poľovného revíru. Nakoľko nariadené veterinárne opatrenia priamo súvisia s výkonom práva poľovníctva a povinnosťami, ktoré ukladá užívateľovi poľovného revíru zákon o poľovníctve, z dôvodu komplexného odborného posúdenia plnenia veterinárnych opatrení je nevyhnutné zo strany okresného úradu, pozemkového a lesného odboru zabezpečiť na požiadanie RVPS poskytnutie potrebnej súčinnosti pri výkone kontroly.
2. Okrem súčinnosti poskytovanej RVPS pri kontrole vykonávanej podľa bodu 1, okresný úrad, pozemkový a lesný odbor sám vykonáva štátny dozor podľa § 75 zákona o poľovníctve. V rámci realizovaného štátneho dozoru je potrebné kontrolu zamerať aj na plnenie povinnosti, vyplývajúcej užívateľovi poľovného revíru z § 26 ods. 1 písm. g) zákona o poľovníctve.

3. Z dôvodu krížovej kontroly počtu odoslaných vzoriek na vyšetrenie ulovenej a uhynutej diviačej zveri, vykonávanej príslušnou RVPS, okresné úrady, pozemkové odbory, ktoré takúto povinnosť ešte nezaviedli, zavedú povinnosť mesačne predkladať informácie o love diviačej zveri a nájdených uhynutých diviakoch (nájdených v poľovnom revíri aj na nepoľovných plochách) zo strany užívateľov poľovných revírov v zmysle § 26 ods. 1 písm. k) zákona o poľovníctve. Za uhynutého jedinca sa považuje každý jedinec usmrtený inak ako lovom (t. j. aj diviak usmrtený dopravným prostriedkom, strhnutý veľkou šelmou a pod.). Okresné úrady údaje z mesačných hlásení na požiadanie poskytnú miestne príslušnej RVPS.

4. Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory vyžiadajú od užívateľov poľovných revírov mapu poľovného revíru s vyznačenými poľovníckymi zariadeniami, ktorú je užívateľ poľovného revíru povinný viesť podľa § 26 ods. 1 písm. p) zákona o poľovníctve. Na mape musia byť vyznačené všetky zariadenia slúžiace na prikrmovanie zveri a všetky vnadiská. Okresné úrady tieto mapy využijú pri vykonávaní štátneho dozoru a na požiadanie ich poskytnú RVPS.
• dio  |  06.09.2017 19:58:38  |  IP: 88.212.---.---
5. Prvoradým opatrením na zabránenie šírenia AMO je znížiť početnosť diviačej zveri. S cieľom dosiahnuť nevyhnutné zníženie denzity diviačej zveri je zo strany okresných úradov, pozemkových a lesných odborov potrebné:

- v poľovných revíroch, v ktorých je chov a lov diviačej zveri plánovaný, vyžadovať dôsledné plnenie plánu lovu vo všetkých kategóriách. Súčasnú schválenú výšku lovu je potrebné považovať za minimálnu a podľa aktuálnej situácie v početnosti diviačej zveri v poľovnom revíri zmeniť plán chovu a lovu diviačej zveri (zvýšiť lov) podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve, a to aj bez požiadania užívateľa poľovného revíru.

- v poľovných revíroch v poľovných oblastiach s chovom malej zveri, v ktorých sa chov a lov diviačej zveri neplánuje, po prerokovaní s príslušnou RVPS rozhodnúť o znížení počtu diviačej zverí podľa § 56 ods. 2 zákona o poľovníctve a následne vyžadovať od užívateľa poľovného revíru splnenie tohto rozhodnutia.

Ing. Peter Kicko
generálny riaditeľ sekcie

Na vedomie:
1. Okresné úrady, odbory opravných prostriedkov
2. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
3. Slovenská poľovnícka komora
• dio  |  06.09.2017 19:57:25  |  IP: 88.212.---.---
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z, z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom realizácie opatrení na zabránenie šírenia afrického moru u diviačej zveri tento pokyn:
1. Ministerstvo schválilo a vo Vestníku ministerstva ročník XLIX, čiastka 10a dňa 31.05.2017 vydalo Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2017. Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO") v Českej republike a na Ukrajine v blízkosti hraníc so Slovenkou republikou boli vymedzené nárazníkové zóny (oblasti s aktívnym monitoringom AMO). Ostatné územie Slovenska je oblasťou s pasívnym monitoringom AMO. Regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS") po prerokovaní s orgánmi štátnej správy poľovníctva nariaďujú podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia AMO v populácii diviačej zveri, ktoré zašlú všetkým užívateľom poľovných revírov.

RVPS plánujú v priebehu roka vykonať kontrolu v každom poľovnom revír zaradenom do nárazníkovej zóny, zameranú na dodržiavanie veterinárnych nariadení užívateľom poľovného revíru. Nakoľko nariadené veterinárne opatrenia priamo súvisia s výkonom práva poľovníctva a povinnosťami, ktoré ukladá užívateľovi poľovného revíru zákon o poľovníctve, z dôvodu komplexného odborného posúdenia plnenia veterinárnych opatrení je nevyhnutné zo strany okresného úradu, pozemkového a lesného odboru zabezpečiť na požiadanie RVPS poskytnutie potrebnej súčinnosti pri výkone kontroly.
2. Okrem súčinnosti poskytovanej RVPS pri kontrole vykonávanej podľa bodu 1, okresný úrad, pozemkový a lesný odbor sám vykonáva štátny dozor podľa § 75 zákona o poľovníctve. V rámci realizovaného štátneho dozoru je potrebné kontrolu zamerať aj na plnenie povinnosti, vyplývajúcej užívateľovi poľovného revíru z § 26 ods. 1 písm. g) zákona o poľovníctve.

3. Z dôvodu krížovej kontroly počtu odoslaných vzoriek na vyšetrenie ulovenej a uhynutej diviačej zveri, vykonávanej príslušnou RVPS, okresné úrady, pozemkové odbory, ktoré takúto povinnosť ešte nezaviedli, zavedú povinnosť mesačne predkladať informácie o love diviačej zveri a nájdených uhynutých diviakoch (nájdených v poľovnom revíri aj na nepoľovných plochách) zo strany užívateľov poľovných revírov v zmysle § 26 ods. 1 písm. k) zákona o poľovníctve. Za uhynutého jedinca sa považuje každý jedinec usmrtený inak ako lovom (t. j. aj diviak usmrtený dopravným prostriedkom, strhnutý veľkou šelmou a pod.). Okresné úrady údaje z mesačných hlásení na požiadanie poskytnú miestne príslušnej RVPS.

4. Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory vyžiadajú od užívateľov poľovných revírov mapu poľovného revíru s vyznačenými poľovníckymi zariadeniami, ktorú je užívateľ poľovného revíru povinný viesť podľa § 26 ods. 1 písm. p) zákona o poľovníctve. Na mape musia byť vyznačené všetky zariadenia slúžiace na prikrmovanie zveri a všetky vnadiská. Okresné úrady tieto mapy využijú pri vykonávaní štátneho dozoru a na požiadanie ich poskytnú RVPS.

5. Prvoradým opatrením na zabránenie šírenia AMO je znížiť početnosť diviačej zveri. S cieľom dosiahnuť nevyhnutné zníženie denzity diviačej zveri je zo strany okresných úradov, pozemkových a lesných odborov potrebné:

- v poľovných

03.03.2017
• dio  |  03.03.2017 18:44:12  |  IP: 88.212.---.---
Usmernenie k lovu raticovej zveri v období od 1. marca 2017 do schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom umožnenia lovu muflónov samcov vo zverniciach a diviačat a lanštiakov v čase od 1. marca 2017 do schválenia plánov chovu a lovu radcovej zveri toto usmernenie:

Diviačiu zver v kategórii diviača a lanštiak možno v uvedenom období loviť nasledovne:
V poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom jelenej a srnčej zveri, v ktorých sa pre diviačiu zver schvaľuje plán chovu a lovu, možno loviť diviaca a lanštiaka aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2017/2018 a zaeviduje sa v evidencii lovu zveri.
V poľovných revíroch zaradených do poľovných oblastí s chovom jelenej a srnčej zveri, v ktorých sa pre diviačiu zver neschvaľuje plán chovu a lovu, možno loviť diviaca a lanštiaka len na základe mimoriadneho povolenia lovu vydaného okresným úradom podľa § 56 zákona o poľovníctve. Zver ulovená v tomto období sa zaeviduje v evidencii lovu zveri.
V poľovných revíroch zaradených do poľovnej oblasti s chovom malej zveri, kde nie je diviačia zver zaradená do kvalitatívnej triedy, možno podľa § 55 ods. 12 zákona o poľovníctve loviť diviaca a lanštiaka aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa zaeviduje v evidencii lovu zveri.
Muflóna samca vo zverniciach možno v uvedenom období loviť aj bez schváleného plánu chovu a lovu. Zver ulovená v tomto období sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2017/2018 a uvedie sa v evidencii lovu zveri.

Toto usmernenie sa vydáva za účelom úpravy lovu diviačaťa, lanštiaka a muflóna samca vo zvernici v čase od začiatku poľovníckej sezóny do doby schválenia plánov chovu a lovu raticovej zveri, nakoľko ide o zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorú podľa § 71 ods. 1 bod 7 a bod 13 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve možno loviť celoročne.

Lov realizovaný v zmysle tohto usmernenia v uvedenom období sa nepovažuje za nesprávny spôsob lovu podľa § 65 ods. 3 písm. k) zákona o poľovníctve.

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory žiadame, aby s týmto usmernením oboznámili užívateľov poľovných revírov.V Bratislave, 28.02.2017

21.01.2017
• dio  |  21.01.2017 15:18:51  |  IP: 88.212.---.---
XI. riadny snem SPZ

Na zabezpečenie XI. riadneho snemu SPZ v Nitre dňa 10. júna 2017 o 9:00 hod. v budove Agroinštitútu, Rada Slovenského poľovníckeho zväzu vydáva tieto organizačné pokyny:

1. Všetky poľovnícke združenia SPZ uskutočnia do 26. februára 2017 výročné členské schôdze, na ktorých si v súlade so Stanovami SPZ zvolia svoje orgány na nasledujúce funkčné obdobie a v súlade s organizačnými pokynmi na zabezpečenie okresného snemu SPZ alebo regionálneho snemu SPZ (ďalej len „snem OkO/RgO SPZ“) vypracovanými príslušnou okresnou organizáciou SPZ alebo regionálnou organizáciou SPZ (ďalej len „OkO/RgO SPZ“) zvolia delegátov a ich náhradníkov na snem OkO/RgO SPZ podľa kľúča určeného radou OkO/RgO SPZ.

2. Náhradník sa zúčastní snemu OkO/RgO SPZ, ak sa zvolený delegát nemôže snemu OkO/RgO SPZ z vážnych dôvodov zúčastniť. Účasť náhradníka na sneme OkO/RgO SPZ oznámi OkO/RgO SPZ štatutárny zástupca PZ.

3. Výročné členské schôdze PZ SPZ navrhnú podľa odbornosti do funkcií v okresných orgánoch SPZ najaktívnejších členov SPZ. Výročné členské schôdze PZ SPZ môžu podľa rovnakých kritérií navrhnúť svojich členov aj priamo na funkcie v orgánoch SPZ; tieto návrhy zasielajú priamo na Ústredie SPZ do 13. marca 2017.

4. Zápisnicu z výročnej členskej schôdze PZ SPZ podpísanú predsedom PZ a dvomi overovateľmi ako i návrh delegátov na snem OkO/RgO SPZ, kandidátov do funkcií OkO/RgO SPZ a návrh zástupcu do rady OkO/RgO SPZ zašlú na OkO/RgO SPZ do 15 dní od konania VČS, najneskôr do 13. marca 2017.

22.12.2016
• dio  |  22.12.2016 12:30:40  |  IP: 217.12.---.---
BROKOVÉ KALIBRE

Kaliber brokových zbraní sa označuje súčasným označení kalibra a dĺžky nábojovej komory (napr. 12 x 70 kde 12 je kaliber a 70 dĺžka nábojovej komory v mm). Kaliber nie je väčšinou udávaný v milimetroch alebo palcoch ako sme na to zvyknutí u guľových kalibrov. Brokovnica kalibru 12 nemá teda priemer hlavní 12 mm. U týchto zbraní platí nepriama úmernosť medzi kalibrom a priemerom hlavne, teda čím je číslo označujúce kaliber brokovnice väčšie (12, 16, 20 .... ), tým je priemer hlavne menší. Čo teda znamená kaliber brokovej zbrane?
Pôvod označovania brokových kalibrov je v Anglicku a udáva počet gulí rovnakého priemeru odliatych z jednej anglickej libry olova (453,59 g). Kaliber 12 teda znamená že sa z libry olova odleje 12 rovnakých gulí. Priemer hlavne kalibru 12 je potom totožný s priemerom týchto gulí, čiže približne 18,4 mm (niektorí autori udávajú, že priemer hlavne je taký, aby ňou gulička voľne prepadla, rozdiel priemeru hlavní od jednotlivých výrobcov sa pohybuje v desatinách milimetra).
Tu je teda dôvod uvádzanej nepriamej úmery. Ak z libry olova odlejeme 12 gulí rovnakého priemeru, budú mať samozrejme väčší priemer ako keď z takého istého množstva olova odlejeme 16, 20 alebo 28 gulí. Priemer hlavne kalibru 20 je zhruba 14 mm. U kalibrov menších ako 32 sa označuje priemer vývrtu v tisícinách palca. Napríklad brokový kaliber 36 sa označuje .410, čo v prepočte na milimetre znamená 0,410 x 25,4 mm, teda priemer vývrtu hlavne je 10,414 mm.
Dĺžka nábojovej komory u súčasných zbraní je najčastejšie 70 mm aj keď čoraz častejšie sa vyskytuje dĺžka 76 mm, označovaná ako MAGNUM. U starších zbraní sa môžeme stretnúť s komorou dĺžky 65 mm. Použitie streliva MAGNUM v kratších nábojových komorách môže viesť k znehodnoteniu zbrane a v horšom prípade aj k poraneniu alebo dokonca usmrteniu strelca.
Je preto dôležité poznať dĺžku nábojovej komory a prispôsobiť jej používané strelivo.Nový príspevok
nick  
text
 
 
185-2päť  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist